Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN

Informacje o przedsiębiorcy.

Sklep www.sokinaturals.pl prowadzony jest przez firmę Naturals Danuta Stróżyk z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 1A w Lublińcu (42-700), REGON: 152060636, NIP: 5751248967, numer rachunku bankowego: 30 1020 1664 0000 3102 0025 3328 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

I. Postanowienia ogólne.

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie.

2. Zamówienia można składać zarówno poprzez witrynę internetową www.sokinaturals.pl, telefonicznie pod numerem 603-687-707 oraz mailowo na adres: sklep@sokinaturals.pl

3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. 

4. W przypadku wysyłki towaru poza terenem kraju prosimy o kontakt celem ustalenia kosztów przesyłki zakupionego towaru. 

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon – według wyboru Klienta.

6. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową, poprzez zakładkę „Kontakt“ lub na adres mailowy sklep@sokinaturals.pl. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.

II. Składanie zamówień.

1. Podczas składania zamówienia lub zakładania rejestracji konta w sklepie internetowym sokinaturals.pl, należy podać dobrowolnie następujące dane osobowe: imięi nazwisko (lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), adres do wysyłki towaru, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w sklepie internetowym klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane sąprawidłowe. Powyższe dane są niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. 

2. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez: a) wypełnienie przez klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję „do koszyka” dostępną na stronie internetowej www.sokinaturals.pl lub złożenia zamówienia drogą telefoniczną poprzez numery infolinii, bądź w formie mailowej b) akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Po prawidłowym dokonaniu zamówienia, na adres e-mailowy klienta, podany w trakcie składania zamówienia, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia, wraz z jego elementami składowymi.

4. Korekty do zamówień mogą być składane poprzez wiadomość e-mailową, bądź telefonicznie, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane. 

5. Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) wynosi do 7 dni roboczych. 

6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą Poczty Polskiej. Kupujący pokrywa koszty dostawy w wysokości określonej w cenniku sklepu www.sokinaturals.pl

7. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy oraz formy płatności i jest każdorazowo umieszczony na formularzu zamówienia.

8. Możliwe są dwie formy dostawy: przesyłka Poczta Polską oraz odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego, podanej w zakładce „Kontakt”na stronie www.sokinaturals.pl

9. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru podczas składania zamówienia.

10. Paragon lub faktura VAT jest dołączana do przesyłki jako dowód zakupu.

III. Płatność za towar. 

1. Za zakupy w sklepie www.sokinaturals.pl można zapłacić przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem, lub dokonując przelewu na konto (przedpłata).

2. Na cenę końcową składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone na stronie głównej tj. www.sokinaturals.pl w zakładce Koszt realizacji zamówień oraz w niniejszym Regulaminie.

3. Koszty dostawy wynoszą odpowiednio: 

•1 sztuka przy zapłacie za pobraniem: 17,00 zł

•2 sztuki przy zapłacie za pobraniem : 23,00 zł

•1 sztuka przy zapłacie na konto: 11,00 zł

•2 sztuki przy zapłacie na konto: 13,00 zł

•Zamówienia o wartości powyżej 345 zł (3 sztuki lub więcej) wysyłane są na koszt Sklepu.

IV. Reklamacje.

1. Wszystkie produkty oferowane w www.sokinaturals.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną rękojmią sprzedawcy.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad w otrzymanym towarze, można go przesłaćna adres znajdujący się na paragonie lub na wskazany adres siedziby Sprzedającego tj. Naturals Danuta Stróżyk, ul. Częstochowska 1A, 42-700 Lubliniec.

4. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy.

5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. 

7. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

8. Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

V. Wymiana i zwrot towaru.

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru.

2. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres sklepu znajdujący się na paragonie, bądź na adres siedziby Sprzedającego tj: Naturals Danuta Stróżyk, ul. Częstochowska 1A, 42-700 Lubliniec lub na adres mailowy: sklep@sokinaturals.pl

4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest na końcu niniejszego Regulaminu.

5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres wskazany na dowodzie zakupu (paragon, faktura). Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep Internetowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8. Aby wymienić towar należy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, dowodem zakupu oraz formularzem wymiany na adres sklepu znajdujący się na paragonie, bądź na adres siedziby Sprzedającego tj: Naturals Danuta Stróżyk, ul. Częstochowska 1A, 42-700 Lubliniec.

9.Koszt przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient. Koszty dostawy wymienianego towaru wynoszą 13 zł (Poczta Polska)

VI. Postanowienia Końcowe.

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy www.sokinaturals.pl. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sokinaturals.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

2. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem. 

3. Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.sokinaturals.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.

4. Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością Naturals Danuta Stróżyk, ul. Częstochowska 1A, 42-700 Lubliniec. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione i niezgodne z prawem. 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnići odesłaćtylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imięi nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

 

Posiadamy pozytywną opinię Instytutu Żywności i Żywienia